Elevvården bör stanna i kommunerna

25.09.2020 kl. 08:51
Sydkustens styrelse behandlade på sitt styrelsemöte den 24.9 ett utlåtande om vård- och landskapsreformen.

Sydkusten påpekar i utlåtandet att elevvården även i fortsättningen bör handhas av kommunerna för att kunna garantera en tillräcklig och tillgänglig elevvård. Om detta inte är möjligt, behövs en tydlig ansvarsfördelning och en tillräcklig resursering av elevvård till skolorna.

- Skolan är en plats för barn och unga, där inlärning sammanflätas med välmående. Om elevvården flyttar till vårdlandskapen går man från en gemensam till en mer individuell elevvård. Det finns en risk att man glömmer den gemensamma elevvården som stöder hela skolan och de fördelar som finns gällande satsningar på förebyggande arbete, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, ordförande för Sydkustens landskapsförbund.

- Vi är oroliga för de följder som landskapsreformen för med sig och vill starkt lyfta fram vikten av en nära och tillgänglig elevvård. Elevvården måste finnas nära eleverna och tjänsterna bör vara lättillgängliga. Reformen bör inte heller ta bort resurser från den gemensamma elevvården som stöder hela skolan, fortsätter Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Sydkustens landskapsförbunds styrelse behandlade utlåtandet om vård- och landskapsreformen på sitt möte den 24 september. I utlåtandet framhålls bland annat att ansvaret för skötseln av elevvården i första hand bör stanna i kommunerna, samtidigt som tillräckliga resurser för detta styrs till kommunerna.

Om elevvården, enligt lagförslaget, flyttar över till vårdlandskapen, behövs en tydlig plan för hur landskapen ska verkställa den service som garanterar kvaliteten på elevvården - också inom den svenskspråkiga utbildningen. Likaså behövs ett förtydligande om vilken del av välbefinnandet som enligt lag ska finns kvar i kommunen och ett förtydligande om vem som ansvarar för och hur tillgången till elevvårdstjänsterna garanteras.

Likvärdiga och kvalitativa tjänster bör tryggas också inom den svenskspråkiga elevvården. Det måste finnas en tydlig plan för hur landskapen ämnar verkställa den service som garanterar kvaliteten på elevvården inom den svenskspråkiga utbildningen. Ytterligare bör man överlag i vårdlandskapen trygga ett tillräckligt antal svenskspråkiga anställda för att säkerställa tjänster av god kvalitet på lika villkor för båda inhemska språkgrupperna.

Läs utlåtandet här


För mera information:

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ordförande
tfn 050 405 7901

Christel Björkstrand, direktör
tfn 050 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi