Mera läs- och skrivpedagogik

31.05.2021 kl. 10:45
Ett av Sydkustens teman inför kommunalvalet är behovet av läs- och skrivfrämjande arbete.

Tendenserna till sjunkande resultat i läsförståelse bland barn och unga oroar och därför betonas behovet av fortsatta satsningar på läsinspiration och på elevers skrivande i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Ett viktigt område är skrivpedagogik, skrivande behövs överallt och skrivförmåga är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle.

Språkstärkande arbete hör till Sydkustens kärnverksamhet. Under de senaste åren har flera större satsningar på läs- och skrivfrämjande arbete gjorts, både inom den kontinuerliga verksamheten och i form av olika projekt. Förutom att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola administrerar förbundet tack vare finansiering via olika fonder projekten De finlandssvenska läsambassadörerna (2019-2022), Skrivande skola (2020-2023) och Läsning i laget (2021). Kontakterna till småbarnspedagogiken, skolor, universitet och forskning, bibliotek och andra aktörer på fältet är täta och arbetet visar att behovet är stort, språket är inkörsporten till ett aktivt medborgarskap.


De finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass.

- Språk och ordförråd är A och O för demokratin, helt avgörande för att ge alla rättvisa möjligheter att medverka i samhället, säger läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson. Skrivpedagogen Annette Kronholm-Cederberg fortsätter med att betona skrivpedagogiken och skolans betydelse:

- Utan språk ökar missförstånd och klyftor mellan olika grupper. En stark läs- och skrivförmåga är avgörande för kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling i alla skolämnen och därför behöver alla lärare oavsett undervisningsämne se sig själva som skriv- och läspedagoger.

- Ett aktivt medborgarskap gynnas av en läs- och skrivkunnighet som siktar längre än provskrivningen eller examensbetyget, det stärker även möjligheterna att påverka i ett demokratiskt samhälle, poängterar hon.

Kommunens roll?

Många beslut som görs inom kommunen påverkar barns och ungas framtid och möjligheter att utvecklas. Sydkustens vill uppmana de kommunala beslutsfattarna att diskutera sina egna strategier för det språkstärkande arbetet. Läsambassadörerna betonar att det läsfrämjande arbetet ska börja redan före skolstarten för att ge alla barn jämlika möjligheter att bli läsare, ett samarbete med barnrådgivningen främjar en god start.

- Varje kommun behöver utarbeta en tydlig läs- och skrivstrategi där samarbetet mellan bibliotek, småbarnspedagogik och skola är grunden. Också samarbete mellan olika kommuner är viktigt, hälsar de.

Annette Kronholm-Cederberg är projektledare för Skrivande skola och jobbar med hela lärarkollegier på olika håll i landet. Målet är att kompetensutveckla en skolas verksamhetskultur så att varje lärare verkar som skrivlärare i eget ämne. En ensam modersmålslärare åstadkommer ingen skrivande skola, påpekar hon.


Annette Kronholm-Cederberg är projektledare för Skrivande skola. Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media 

- I skolorna som deltar i projektet är det inte bara modersmålslärarna som hjälper eleverna att formulera sig i skrift, utan alla lärare stöder eleverna och ger dem klara modeller för olika slags texter.

- Skrivande behövs överallt: bloggar, insändare, faktarutor och essäer är bara några exempel. Det är också viktigt att texter ses i sitt sammanhang och att man utvecklar en förmåga att tolka och förhålla sig till olika texter och var de är publicerade. Det är skillnad på om det handlar om forskningsrapporter, Yles webbplats, något diskussionsforum eller en politisk webbplats.

Tips till kommunala beslutsfattare:

Sydkusten hoppas att kommunens beslutsfattare ser vikten av språkfrämjande verksamhet och att detta diskuteras både inför och efter kommunalvalet. Vi avslutar med läsambassadörernas tips till beslutsfattarna:

- Utforma, synliggör och arbeta för en läs- och skrivfrämjande strategi i din kommun. Inkludera från första början kommunens ledning i frågor som berör den läsfrämjande strategin. Arbetet för läsningen behöver få de resurser som krävs. Bevara och stärk de läsfrämjande instanser som redan finns i kommunen. 

 

Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

 

Läs mera: