Hur kan vi öka läsintresset hos unga?

24.05.2018 kl. 11:09
Frågan borde engagera alla! Var tionde ungdom som avslutar grundskolan kan inte läsa ordentligt. Bland pojkarna är siffran hela 16%.

Läsintresset och -förmågan sjunker bland barn och unga. Speciellt har de ungas intresse för läsning av längre texter minskat. En svag läsförmåga begränsar de ungas liv och vardag och deras möjligheter att lyckas i studierna och på arbetsmarknaden.

I veckan höll Sydkusten en verkstad med unga i åk 9 i Mattlidens skola i Esbo. Verkstaden fungerade som pilotprojekt inom det nationella läskunnighetsforumet som minister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte i december 2017. Läskunnighetsforumet har i uppgift att till augusti 2018 utarbeta riktlinjer för hur man kunde utveckla barns och ungas läskunnighet och läsintresse. I Mattliden träffade vi drygt 20 elever som tillsammans fick diskutera och fundera på olika frågeställningar kring deras egen läsning och läsning överlag. Som verkstadsledare fungerade min kollega Iréne Poutanen med mig och Maja Ottelin som assistenter.

I början gick diskussionerna ganska trögt, sommarvärmen utomhus, sista veckorna i grundskolan och den sena eftermiddagen gjorde kanske sitt. Men efter hand föddes samtal och diverse tankar kring borden. I mindre och större grupper, bland annat med hjälp av "learning café"-metoden fick eleverna fundera på olika frågeställningar, t.ex. vad läser du?, vilka former av texter läser du?, vad inspirerar dig till läsning?, osv.

I diskussionerna och svaren framkom att alla är medvetna om läsningens betydelse för att lära sig och nå skolframgång. Som hinder för läsning nämndes främst tidsbrist och att det finns andra saker som intresserar mer än läsning. En del av ungdomarna uppfattade läsning som tråkigt och sa att de inte läser. Läsningen sker främst i form av korta texter, meddelanden och snuttläsning på telefonen eller datorn och läsning till prov i skolan förstås. De upplever också att det är svårt att hitta bra böcker och att det känns svårt att koncentrera sig på att läsa eftersom det finns så mycket annat roligt att göra. På frågan vad ungdomarna läser idag svarade de flesta att de läser nyheter, sociala medier och sånt som intresserar dem. Enstaka ungdomar läste mycket och mångsidigt.

Exempel på lösningar till ett större intresse för läsning som de unga kom med var att de ska få välja böcker själva, att de ska uppmuntras att läsa av sådana personer de ser upp till, som t.ex. påverkare och inspiratörer på sociala medier. Det kom också förslag på att de som läser belönas. Andra förslag var att införa mera elektroniska hjälpmedel både i läsning och undervisning och att eleverna själva får välja hjälpmedel. Åsikten att den allmänna inställningen att det är tråkigt att läsa måste ändras framfördes också.

Verkstaden i en enskild grupp i en enskild skola gav säkert en ganska bra bild av dagens verklighet. Smarttelefoner, snuttläsning och sociala medier tar en allt större del av vår tid och koncentrationsförmågan försvagas. Detta gäller inte bara de unga utan alla. Att inspirera barn och unga till läsning är en uppgift för alla oss vuxna och arbetet ska göras överallt där barn och ungdomar finns och vistas. Det görs redan nu mycket men ännu mer bör och kan göras. Det är glädjande att det satsas nationella medel för att råda bot på försämringen av läskunnigheten och läslusten. Det behövs samhälleliga resurser, samarbete, visioner, proffs och eldsjälar. I Svenskfinland kunde vi tillsammans göra mycket mer och det finns ännu outnyttjade möjligheter för ett läslyft.

Stort tack till eleverna och deras lärare i Mattlidens skola för att vi fick komma!
 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef

050-330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi