Utbildning

I Sydkustens uppdrag ingår att arbeta för god kvalitet inom svensk småbarnsfostran och utbildning. Strävan är att garantera behörig personal i medlemskommunernas dagvård och skola och Sydkusten har gjort flera kartläggningar gällande läget i kommunerna. Vi ordnar regelbundet fortbildningsdagar och seminarier för personal inom dagvård och eftisverksamhet samt inom kultursektorn.

Information om aktuella utbildningar finns här.

Under de senaste åren har en arbetsgrupp med representanter från Nyland, Åboland och Österbotten på uppdrag av Sydkustens landskapsförbund arbetat kring bildningsfrågor utgående från ett kommunalt perspektiv. Diskussionerna har resulterat i sammanställningen Bra, bättre, bäst - en beskrivning av svensk dagvård och utbildning. Dokumentet lyfter fram aktuella frågor och fungerar även som grund för vidare diskussion kring utbildning på svenska i Finland. Läs dokumentet här.

Sydkusten upprätthåller webbsajten www.svenskskola.fi, där man hittar information om utbildningsmöjligheter på svenska i Finland. Sydkusten koordinerar ett också nationellt nätverk för svenskspråkiga eftisar och klubbar.

Information om de olika satsningarna hittas via menyn i den gula balken här ovan.

 Annika Persson Åkeblom talar om miljöns betydelse för lärandet för dagvårdspersonal i Ekenäs.

 


Deltagare på dagvårdsseminarium på Arcada.