Pyntad julgran

Julhälsning från förbundsdirektören

14.12.2023 kl. 14:58
Snart är år 2023 slut och ett nytt år står bakom hörnet. För Sydkustens landskapsförbunds del har det varit ett aktivt år såväl inom den ordinarie verksamheten, ordkonstskolan som inom projektverksamheten.

Den utbildningspolitiska verksamheten har som uppgift att utreda och följa upp utbildningsfrågor. Som bäst görs inom den utbildningspolitiska verksamheten en kartläggning av personalsituationen inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland. En motsvarande kartläggning görs regelbundet vart tredje år och ger en bild av hur situationen ser ut vad gäller bland annat andelen behöriga som är anställda inom branschen. Syftet är att få en helhetsbild av läget i småbarnspedagogiken i Svenskfinland samt föra fram behoven till politiker, myndigheter och andra organisationer, som fattar beslut om småbarnspedagogiken eller annars påverkar branschen. Resultatet från den nu pågående kartläggningen av personalsituationen inom småbarnspedagogiken kommer att presenteras i början av år 2024.

Inom den kulturpolitiska verksamheten har nätverksarbete mellan medlemskommunerna varit i fokus och regionala kulturträffar har arrangerats. Under seminarier tillsammans med kulturaktörer och kommunrepresentanter har bland annat dryftats frågor kring immateriellt kulturarv och inkludering inom kulturverksamhet.  

Sydkusten har också i år ansvarat för koordineringen av nätverket för eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland där kommuner, myndigheter och privata aktörer deltar. Under året har regionala träffar för eftisledare arrangerats och en större fortbildningshelhet Kreativt skapade och socialt lärande förverkligades under våren. I slutet av året har planeringen av en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten inletts. Under början av år 2024 kommer vi att göra en situationsrapport över verksamheten för att få fram uppgifter om bland annat antalet barn som deltar, vem som upprätthåller eftisarna, personalens utbildning, arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt verksamhetens innehåll och förverkligande.

Projektet Skrivande skola avslutas efter tre verksamhetsår (2020–23). Tillsammans med åtta fokusskolor i hela Svenskfinland har projektet utvecklat skrivpedagogiken med utgångspunkten att alla lärare är skrivlärare. Samtidigt har ytterligare omkring 4 000 pedagoger i den grundläggande utbildningen, på andra och tredje stadiet fått ta del av punktinsatser i skriv- och genrepedagogik för att skapa trygga och tydliga ramar för skrivandet.

Med kontinuerliga insatser i de utvalda fokusskolorna har projektet under tre år nått 350 lärare och indirekt 4 000 elever i årskurserna förskola-9. Skrivhandboken Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla av Anette Kronholm lanserades under våren och har sänts till alla svenskspråkiga grundskolor och skolor på andra stadiet. Projektets hemsida www.skrivandeskola.fi erbjuder allt material ytterligare ett par år.  Projektet har finansierats av Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb vars syfte är att synliggöra småbarnspedagogiken och öka intresset för ett arbete inom branschen har under året haft en synlig kampanj på sociala medier och gjort skolbesök. Skolbesöken, som görs i årskurserna 8 och 9 samt på andra stadiet, har varit över 70 till antalet och över 1700 elever och studerande har tagit del av informationen under 2023. Skolbesöken fortsätter under vårterminen 2024. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre smeder.

Projektet Rätt bok på rätt plats har inspirerat barn och unga till läsning genom lästält på idrottsevenemang och tamburbibliotek på daghem. Totalt har cirka 3 000 unga nåtts genom de fem idrottsevenemang som projektet varit med på. 13 tamburbibliotek har inrättats på daghem tillsammans med kommunernas bibliotek och gett föräldrar och barn möjlighet att med låg tröskel låna hem böcker för gemensam läsning. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska Folkskolans Vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Projektet Kulturum – forum för konstundervisning, som är en del av Svenska Kulturfondens stora SKAPA-satsning, har kommit i gång under året och arrangerat seminarier och nätverksträffar för aktörer inom konstundervisning. Som bäst förbereds Konstundervisningsdagarna, som hålls i Jakobstad den första till andra februari 2024.

Sydkusten satsar läsåret 2023–2024 på ett läsfrämjande projekt Läsande eftis som riktar sig till alla eftisar i Svenskfinland. Projektet består av inspirationskurser, samarbete med bibliotek, boktips och material att använda i verksamheten samt utbyte av goda erfarenheter och idéer. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och förverkligas i samarbete med flera andra läsfrämjande aktörer.

Sydkustens ordkonstskola är med sina 333 elever i åtta kommuner varav 289 elever i grundläggande konstundervisning den största anordnaren av ordkonstundervisning i Finland. Läs- och skrivfrämjande verksamhet har varit i fokus bland annat inom projektet Medskapande läsning som förverkligats i samarbete med skolnätverket Haru vid SFV i två skolor under våren och fyra skolor under hösten. Därtill har ordkonstverksamhet också arrangerats inom småbarnspedagogiken och för de allra yngsta i familjen genom evenemang och satsningar som Ordplask, Rimjam och Kulturspaningar.

Med dessa nedslag i vår digra verksamhet vill jag rikta ett varmt tack för det gånga året. Tack till alla Sydkustens medlemskommuner, finansiärer av vår verksamhet och våra projekt, samarbetspartners, förbundsstyrelsen och personalen för året som gått!

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år 2024

Christel Björkstrand
direktör för Sydkustens landskapsförbund

christel.bjorkstrand@sydkusten.fi
+358 (0)50 351 3038