Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service av hög kvalitet på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett nätverk för arrangörer av morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. personal inom småbarnspedagogik och inom eftermiddagsverksamhet ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Sydkustens organisation

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund rf är årsmötet som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

Julia Ståhle valdes till ordförande för Sydkustens landskapsförbund på förbundets årsmöte den 17 april 2024 för en andra period.


 

Styrelseledamöter valda fram till årsmötet 2026:

Ordinarie   Ersättare
Maj Björk Minna Sund-Grönholm
Eva-Stina Hellbom Knut-Mikael Hellbom
Arja Karhuvaara Michael Berner
Gunilla Karlsson Weckman Emmi Piippo
Eva Kivilaakso-Wellmann Mikael Sorvanto 
Seppo Lintuluoto  Kjell Grönqvist
Heikki Pakarinen Veera Hellman
Thorolf Sjölund Mia Heijnsbroek-Wirén

Styrelseledamöter valda fram till årsmötet 2025:

Ordinarie
Nina Björkman-Nystén
Harry Bogomoloff
Bianca Gräsbeck 
Werner Orre
Niklas Rönnberg
Terhi Vörlund-Wallenius
Fredrik Waselius 
Holger Wickström

Ersättare
Malin Lönnroth 
Sture Fjäder 
Birgitta Gran 
Matias Bilenberg 
Satu Roberg
Markus Blomquist 
Ulf Dahlman 
Larserik Häggman

Styrelsen höll sitt konstituerande möte den 7.5.2024. Till styrelsens arbetsutskott valdes:

Julia Ståhle, ordförande
Thorolf Sjölund, första viceordförande
Holger Wickström, andra viceordförande
Nina Björkman-Nystén
Seppo Lintuluoto
Werner Orre
Heikki Pakarinen

Arbetutskottet fungerar även som direktion för Sydkustens ordkonstskola under 2024-2025.

Styrelsen valde också en strategiarbetsgrupp bestående av Julia Ståhle, Thorolf Sjölund, Holger Wickström samt Christel Björkstrand, förbundets direktör.