Projekt och samarbeten

Sydkusten leder och utvecklar projekt i samarbete med andra

Sydkustens landskapsförbund är en organisation med beredskap, kunnande och nätverk som behövs för att framgångsrikt driva olika projekt inom kultur och utbildning. Genom de projekt vi startar upp ensamma eller tillsammans med andra vill vi stärka finlandssvensk kultur. För de kulturprojekt som genomförs av Sydkusten ansöks om finansiering från såväl privata som offentliga bidragsgivare. En del projekt har sedermera etableras som återkommande evenemang.

Under de senaste åren har Sydkusten drivit bland annat kulturprojekt i samarbete med museer, läsfrämjande verksamhet och fortbildningsprojekt inom dagvården.

Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi
050 351 3038

 

AKTUELLA PROJEKT OCH SAMARBETEN

Beskrivning
Ett läsfrämjande projekt som inleddes hösten 2023 och riktar sig till eftisar i Svenskfinland. Läsande eftis ordnar inspirationsträffar för personal och skapar i samarbete med personalen modeller för lässtunder på eftis med fokus på gemenskap och att stärka gruppen.
Beskrivning
Kulturum är ett treårigt projekt vars målsättning är att skapa ett forum för diskussion, samarbete, och utveckling av konstundervisningen för barn och unga i Finland. Projektet faciliteras av Sydkusten tillsammans med KulturÖsterbotten.
Beskrivning
Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier.
Beskrivning

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill.

Sydkusten upprätthåller Ebbanchatten.

TIDIGARE PROJEKT

Sydkusten har ansvarat för och medverkat i en mängd olika projekt inom kultur och utbildning. Nedan korta beskrivningar av en del av projekten. Kontakta Sydkustens personal för mera information.

Skrivande skola

Det treåriga projektet Skrivande skola hade som mål att utveckla skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna och i alla ämnen. Projektet inleddes i augusti 2020 och avslutades i juli 2023.

Skrivande skola gav år 2023 ut en handbok i skrivhandledning för lärare med skrivstöd riktat till elever. Här kan du ta del av Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla.Skrivande skola

Rätt bok på rätt plats

Projektet Rätt bok på rätt plats drevs under 2022 och 2023 där vi utvecklade nya platser där barn, unga och familjer kan möta böcker och läsinspiration. Vi jobbar på att vidareutveckla två koncept från några av Sydkustens olika projekt: Läshörnor och tamburbibliotek.

Klicka på bilden eller länken nedan för att bekanta dig närmare med projektet.

Under projektet togs även fram två materialpaket för bibliotek som själva vill starta tamburbibliotek i sin kommun eller vill delta på lokala idrottsevenemang. Materialen kan laddas ned via länkarna nedan och fritt användas.

Materialpaket för tamburbibliotek: Tamburbibliotek material
Materialpaket för läshörnor: Läshörnor material


Rätt bok på rätt plats


De finlandssvenska läsambassadörerna

Projektet De finlandssvenska läsambassadörerna pågick mellan 1.8.2019 och 31.7.2022 med syftet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. Åren 2024-2027 pågick föregångarprojektet Den finlandssvenska läsambassadören.

Klicka på bilden eller länktexten nedan för att bekanta dig närmare med projektet.

De finlandssvenska läsambassadörerna

 

Läsning i laget

Läsning i laget riktar sig till idrottsföreningar och lag med målet att öka läslusten bland barn och unga och sprida kunskap om vikten av läsning. Projektet erbjuder verktyg och arbetssätt för att lyfta upp läsningen i det egna laget och skapa en läsfrämjande miljö.

Klicka på bilden eller länktexten nedan för att bekanta dig närmare med projektet.

Läsning i laget

 

Nylandsturnén

Under flera år ordnade Sydkusten och Åbo Akademi en Nylandsturné för lärarstuderande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet med turnén var att erbjuda lärarstuderande en möjlighet att bekanta sig med tänkbara arbetsgivare i Nyland, med skolorna och det praktiska arbetet på lokal nivå.

Nylandsturnén var en chans för studerande att besöka skolor och diskutera frågor som de upplever som viktiga tillsammans med rektorer och lärare. Studerandena som varit med har upplevt det som mycket meningsfullt att få lyssna på och ställa frågor till lärarna om deras arbete. Under Nylandsturnén ordnades även studiebesök till andra platser i anslutning till studierna.

Nylandsturnén brukade vara en valbar kurs på 2 studiepoäng. Turnén ordnades senast 2019.

Sagt om Nylandsturnén:


Medverkande skolor

"Vi rektorer har en väldigt viktig uppgift under dessa besök att välkomna och bemöta dessa studerande."

"Känns bra att få ta del av studerandes tankar om studierna och hur de ser på sitt framtida yrke. Samtidigt hoppas jag att vi kan ge en inblick i hur skolorna ute på fältet fungerar och hur vår vardag som lärare ser ut."

"Väldigt trevliga, aktiva studerande! Jag skulle anställa båda två vilken dag som helst."

Studerande

”Väldigt olika och därför intressant så man fick se mycket olika saker i skolorna och hur de kan skilja sig ifrån varandra."

”Vi fick se och höra hur det går till i olika skolor och det var intressant, det är något som vi saknat i vår utbildning. Vi behöver komma mera ut på fältet, och även om man till exempel vikarierar då och då får man inte samma chans att diskutera med lärarna och rektorn."

”Mitt syfte med turnén var egentligen att binda kontakter så att jag sedan då jag flyttar ner skulle redan kanske ha fot inne, vilket jag tror att jag lyckades med."

”Mycket bra upplevelse som jag skulle rekommendera till alla mina medstuderande."


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525

 


Forneldarnas natt

Forneldarnas natt firas den sista lördagen i augusti. Klockan 21.30 (finsk tid) tänds ett pärlband av eldar längs kusten från norr till söder och öster till väster. Traditionen startade 1992 och har sedan dess spritt sig till stora delar av kusterna runt Östersjön.

Forneldar har tänts av olika orsaker; som varning för fiender eller för att föra fram olika budskap. På senare år har man allt mer betonat att eldarna ska tändas som en signal om behovet av att jobba för ett rent hav. Budskapet kan framföras på olika sätt, men det är viktigt att vi värnar om att Östersjön mår bra. Havet är en förutsättning för att skärgården ska leva vidare och att både skärgårdsbor, sommargäster och turister ska trivas.

Sydkusten var med och startade traditionen 1992.


Skärgårdshistoria med många sinnen

Den åboländska skärgården har ett rikt kulturarv och en spännande historia. Under projektet utvecklades och skapades bland annat ljudmiljöer, audiomaterial och filmsnuttar för att levandegöra historia i skärgårdsmuseerna.

Projektet förverkligades i nära samarbete med hembygdsföreningar och museer i Åboland. Detaljplanering för de enskilda museerna gjordes utgående från museets eller föreningens behov och förslag. Gemensamma träffar ordnades för idéutbyte och diskussion om samarbete, synlighet, evenemangsproduktion och samarbete med andra sektorer. Studieresor ordnades för att inspirera till och visa på nya sätt att presentera bygdens historia.

Projektet inleddes 1.3.2018 och avslutades i juli 2019. Finansiär för projektet var Leader- föreningen I samma båt- samassa veneessä och projektet förverkligades inom området för Egentliga Finlands NTM-central.

Övriga finansiärer var Svenska Kulturfonden, Pargas Lokal-TV r.f., Åbolands Skärgårdsstiftelse och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Material som producerades inom projektet finns tillgängligt på historiarum.fi.

Läs slutrapporten här.

Marina Saanila, projektledare
 


Föreningar tillsammans

Föreningar tillsammans var ett EU-finansierat s.k. Leader-projekt med fokus på föreningslivet i huvudstadsregionen. Det allmännyttiga projektet hade som mål att skapa förutsättningar för nya verksamheter och nya idéer genom att koordinera samarbetet mellan invånare, lokala organisationer, kommuner och företag.

Målet med Föreningar tillsammans var att utreda hur man bättre kan
- delta i och forma det lokala samhället
- utveckla idéer, både gamla och nya
- informera om sin verksamhet
- sammanställa ansökningar och förbättra möjligheterna till finansiering

Projektet pågick 1.9.2016-30.6.2018.

Läs slutrapporten här.
Mera information

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
050 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

 


Levande historia i skärgårdsmuseer

Under projektet Levande historia i skärgårdsmuseer gjordes tio filmer till de åboländska museerna. Från och med sommaren 2017 har varje museum en egen film som åskådliggör historia, kulturarv och livsstil i skärgården.

Projektet finansierades via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. 50% av finansieringen har beviljats av Leader-gruppen I samma båt - samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central.

Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden, föreningen Hedvigs minne, föreningen Konstsamfundet och Pargas Lokal-TV r.f.

Läs mera om projektet här.


Handböcker om integration och mentorskap

FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) var ett projekt med det primära målet att förbättra möjligheter till integration med hjälp av tredje sektorn. 

Ett koncept för mentorskap för nyinflyttade utvecklades. Erfarenheter samlades I handboken "Mentorskap som resurs i integrationsarbetet" med olika modeller och konkreta tips från projektet.

Den andra handboken "Tredje sektorn som integrationsarena" innehåller tips, idéer och tankar om hur föreningar kan göra sin verksamhet ännu mer inkluderande.

Luckan i huvudstadsregionen var huvudman för projektet.Rådgivning och två språk

Projektet Dubbelt så roligt - Molempi parempi hade som mål att sprida information om tvåspråkighet till barn- och mödrarådgivningarna, tvåspråkiga familjer och beslutsfattare. Inom projektet gjordes 2013 ett nytryck av broschyren ”Ge ditt barn din gåva – Anna lapsellesi lahja”.

Inom projektet producerades också filmen "Ge ditt barn en gåva" som beskriver vardagen hos en tvåspråkig familj. Filmen är gjord av Marina Saanila och inspelad hösten 2014.

Se filmen här:

Projektet var en fortsättning på tidigare rådgivningsprojekt och förverkligades av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Finlands svenska folkting och Folkhälsan.


Kulturgåvan


Målet med projektet var att svensk- och tvåspråkiga föräldrar via rådgivningen skulle motiveras att fördjupa sig i familjens språk- och kulturfostran redan innan deras barn föds. Kulturgåvan innehöll både en bok och en skiva med texter ur sagoböcker, sånger och ramsor. Materialet distribuerades via mödrarådgivningarna i medlemskommunerna.

Projektet finansierades av Svenska kulturfonden och avslutades i februari 2011.

 


Svensk dagvård, jätteskoj!

En kampanj som pågick i huvudstadsregionens svenska daghem under våren 2010. Med kampanjen ville arrangörerna lyfta fram den svenska dagvården på ett positivt sätt. Ett tiotal daghem i huvudstadsregionen deltog i kampanjen.

Bland bidragen som kom in lottades 2 pris á 1000 euro ut och gick till Rödskogs daghem i Esbo och Daghemmet Elka i Helsingfors. Prisen gavs för att användas till daghemspersonalens rekreation.


Produforum Åboland

Produforum var ett allfinlandssvenskt nätverksprojekt för konstnärer och kulturutövare på svenska i Finland. Produforum Åboland fungerade som ett regionalt delprojekt och administrerades av Sydkustens landskapsförbund.

Produforum erbjöd bl.a. kompetenshöjande verkstäder, nätverksträffar, handledning, seminarier, diskussionsforum, gemensamma arbetsutrymmen och gemensam marknadsföring. Projektets syfte var att förbättra arbetsmöjligheterna, nätverk och sektoröverskridande samarbete hos kulturaktörer i regionen.

Ett annat mål var att öka synligheten för de medverkande kulturaktörerna. Bland annat presenterades tio kulturaktörer i korta filmer som producerades hösten 2012 för Sydkustens, ÅU:s och Produforums gemensamma julkalender. Projektkoordinator Marina Saanila gjorde filmerna. Se på filmerna genom att klicka på kulturaktörens namn.

Tove Bornemann, konstterapiledare
Paola Fraboni, sagoberättare
Pia Holm, formgivare och konstnär
Tom Grönroos, kulturproducent och musiker
Mathias Lönnström, fotograf
Hanna Mehtonen-Rinne, fotograf och digital berättareKulturjul
Peter Mustelin, industriell designer
Marjo Paavola, Rimsalabim
Rasmus Sumelius, forumspel
Jenny Wiik, illustratör, konstvetare och skribent

Projektet Produforum Åboland pågick 1.11.2009-30.6.2014 och finansierades av Europeiska socialfonden. Slutrapporten kan läsas här.


Nordiska röster

Berättarprojektet Nordiska röster arrangerades i Åboland under åren 2009-2011. Projektet ingick i programmet för kulturhuvudstaden Åbo 2011. Sydkusten koordinerade den svenskspråkiga verksamheten.

Målet var att lyfta fram muntligt berättande och inom projektet ordnades bl.a. två berättarfestivaler. Projektet riktade sig också till lärare och stödde lärare som ville använda muntligt berättande i undervisningen med berättarbesök, fortbildningsdagar och pedagogiskt material.


Andra stadiet 2015

Projektet hade som mål att i samarbete med representanter för andra stadiets utbildning i södra Finland skapa strategier för hela den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet.

Utgångspunkten var att det är nödvändigt att skapa ett effektivt samarbete i regionerna om man ska kunna garantera en kvalitativt god utbildning i framtiden

Projektet utfördes i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Österbottens förbund.Mamma, pappa barn besöker museer i Åbo skärgård

Målet med projektet var att öka barnfamiljernas intresse för våra kulturhistoriska museers verksamhet och att öka antalet besökare i medverkande museer med hjälp av nya produkter och verksamhet som riktar sig till barn.

Man ville genom olika evenemang, tillställningar och barnvänliga guidningar göra museerna till intressanta besöksmål för barn och vuxna, där man kan umgås och lära sig om den lokala historien och samhället. Som exempel kan tidsresor nämnas, ett slags lekäventyr, där man klär sig i gammaldags kläder och förflyttar sig tillbaka i tiden är ett annorlunda sätt att uppleva ett museum.

Inom projektet satsades också på en pysselbok, ”Anna och Ottos pysselbok”.


Russkij Turist - Javisst      

Tid: 1.1.2005-30.4.2006
Finansiering: EU-programmet LEADER+

Projektets mål var att skapa en god grogrund för kvalitativ rysk kulturturism i Åboland och Västra Nyland. Projektet samarbetade med andra stadiets turismutbildningar och turistorganisationer i nämnda område.


Östersjökultur - kustregioner

Projektets mål var att förlänga turistsäsongen både i den finländska och i den estniska skärgården och dess kustområden, speciell under hösten. Det centrala innehållet i projektet var att skapa ett livskraftigt nätverk mellan kulturarbetare och turismorganisationers personal för att på lång sikt kunna arbeta för en förlängd turistsäsong längs den finska och den estniska kusten.

Huvudman: Sydkustens landskapsförbund
Närmaste samarbetspart: Åbolands folkhögskola – Språk och turisminstitutet i Pargas

Finasiering: Interreg III A
Projektperioden omfattade tiden juni 2002-juni 2005


Skolan på skutan

Skolan på skutan riktade sig till högstadieklasser i Svenskfinland.

De klasser som deltog fick en möjlighet att under en längre tid fördjupa sig i sin lokalhistoria. Skolklassen valde att för en termin eller ett skolår fördjupa sig i temaområdet skutor och allmogeseglation.

Projektet bistod klassen med tips, expertkunskap och material och förmedlade samtidigt den viktiga kontakten till någon av de finlandssvenska skutorna. Varje klass avslutade sitt temaår med en seglats.

Projektet finansierades av Svenska kulturfonden.