Foto: Tove Hagström, Lotta Lerviks från Raseborg, Aino Mykrä från Sjundeå, Maarit Tuomisto från Sjundeå, Piritta Numminen från Kyrkslätt och Johanna Lindholm från Ingå

Kulturvälfärd söker samarbetsformer i Västnyland

29.01.2024 kl. 11:07
Flera av Sydkustens medlemskommuner har efterlyst träffar för att utreda kulturvälfärdens roll i de nya välfärdsområdena. Den 25.1 ordnades en första träff i Sjundeå.

Träffen i Sjundeå samlade kommunanställda inom kulturenheterna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg och Sjundeå som fick tillfälle att mötas tillsammans med en specialsakkunnig inom äldreomsorgen vid Västra Nylands välfärdsområde. Deltagarna var inbjudna av Sydkustens kulturplanerare Tove Hagström. Under sina besök i Sydkustens medlemskommuner det gångna året har Tove Hagström stött på många frågor och även oro kring hur kulturtjänsterna ska få fäste i de nya välfärdsområdenas strukturer.

Centrala frågor är hur kommuninvånarna ska kunna ta del av kulturtjänster på äldreboenden och sjukhusavdelningar. Vem ska ansvara för och bekosta kulturprogram såsom musikuppträdanden och konstverkstäder vid äldreboenden i fortsättningen? Också frågor av mer praktisk karaktär har uppstått kring kommuners konstsamlingar och hur de kan ställas ut i boenden och på hälsostationer som nu lyder under välfärdsområdena.

Mötet i Sjundeå den 25.1 gav möjligheten att samlas kring ett och samma bord för att lyfta upp frågor och även söka svar tillsammans. Många frågor är nämligen fortfarande öppna ett år efter att vårdreformen genomfördes och kontakten mellan kommunen och välfärdsområdet söker fortfarande sin form.

– Det kan till exempel vara svårt att få reda på vem man borde kontakta inom välfärdsområdet och få klarhet om pågående beslutsprocesser, berättar Tove Hagström. På det här mötet listades många frågor som nu går vidare till nyckelpersoner inom Västra Nylands välfärdsområde och frågorna följs också upp på ett möte senare i vår.

På det första mötet framkom tydligt att kulturenheterna i västra Nyland är måna om att få det att fungera, eftersom alla invånare har rätt till kultur. Kulturens roll för människors välmående behöver lyftas fram ännu starkare, och den upplevs ha kommit i skymundan jämfört med till exempel idrotts- och motionstjänster.

Mötet var det första som Sydkusten ordnat och följande steg är att utreda hur samarbete kring kulturvälfärd ser ut i de övriga välfärdsområdena på Sydkustens verksamhetsområde.

Mera info:

Tove Hagström, kulturplanerare
tove.hagstrom@sydkusten.fi
044-544 3348

Christel Björkstrand, direktör
christel.bjorkstrand@sydkusten.fi
050-351 3028