Utbildningen behöver fortsättningsvis prioriteras

25.08.2022 kl. 13:18
Sydkusten har en viktig roll i sitt uppdrag att främja utbildning och kultur på svenska. Kvalitet, jämlikhet och attraktiv lärstig inom svensk utbildning, är saker som vi inte får tumma på.

Att jobba som utbildningsplanerare på Sydkustens landskapsförbund innebär en varierande arbetsbild. Arbetet består av allt från nätverksarbete, insamling av fakta, skrivande av rapporter, insändare och yttranden, anordnande av seminarier, planerande av framtida projekt och ansökningar för projektfinansiering. Ledstjärnan och den övergripande målsättningen i dessa uppgifter är att göra en positiv insats för utbildningsfältet på svenska i Finland. Målsättningen syns i den stora helhetsbilden lika mycket som i de små detaljerna.

Efter snart åtta år hos Sydkusten lämnar jag mina uppgifter för en tid framåt och blir studieledig i ett år. När jag började 2014 på Sydkusten var tillgången på klasslärare en het potatis. I dagsläget ser klasslärarsituationen bättre ut än för åtta år sedan, bl.a. tack vare en svensk klasslärarutbildning vid Helsingfors universitet, också om branschen känner en viss oro för att lärare ska orka i sitt jobb.

Inom småbarnspedagogiken är läget med att hitta personal lika dagsaktuellt som för åtta år sedan. En ny lag och nya styrdokument gör att förutsättningarna för hela branschen är annorlunda. Till pappers är branschens status erkänd och betydelsen av småbarnspedagogiken är tydligt uttryckt. Men att förverkliga styrdokumenten och lagens anspråk är i praktiken utmanande pga. personalbrist och lågt intresse för att jobba inom branschen. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras. En allmän uppskattning av och förståelse för småbarnspedagogikens betydelse verkar antingen saknas eller så överröstas småbarnspedagogiken av samhällets andra behov och omständigheter.

För Svenskfinland har problematikens utgångsläge ofta varit att det inte finns en tillräcklig tillgång på personal. Det här har gällt både personal inom småbarnspedagogik, klasslärare, ämneslärare, speciallärare, studiehandledare, eftispersonal och personal inom elevvården. Behoven och tillgången har varierat vid olika tidpunkter och varierar i olika regioner. Allmänt sett leder bristen på personal till att kvalitet och jämlikhet inte kan uppfyllas inom småbarnspedagogiken eller inom utbildningen. Det hjälper inte med mera resurser, eller flera studieplatser, om inte branschen drar eller intresserar i tillräcklig mån. Man behöver överväga vilka åtgärder som verkligen stöder arbetet för hela utbildningsfältet, också på lång sikt, och vilka åtgärder som specifikt förbättrar både attraktionen och meningsfullheten i branschen.

Det positiva är att det finns ypperliga utbildningar och nätverk och en mängd goda satsningar. Nätverken är många och aktiva och samarbetet mera medvetet och systematiskt i dagsläget. Samarbetsformerna inom svensk utbildning är goda, men kan ytterligare förstärkas. Också fondernas och stiftelsernas satsningar på just utbildning har en positiv inverkan på hela fältet.

Sydkusten kommer fortsättningsvis att ha en viktig roll som aktör med uppdraget att främja utbildning och kultur på svenska. Kvalitet, jämlikhet och attraktiv lärstig inom svensk utbildning, är saker som vi inte får tumma på.

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Matias Österberg