Viktigt med behörig personal?

09.05.2019 kl. 09:15
Sydkusten färdigställer under våren en färsk kartläggning om småbarnspedagogiken i Svenskfinland.

Kartläggningen tar bland annat fram information om personalsituationen på daghemmen samt om barnens språkbakgrund.

Då vi tar fram material om personalsituationen kan frågan ställas: är det viktigt att personalen är behörig? Det är knappast enbart den formella behörigheten som säger om en person är kompetent för jobbet. Ofta vet kollegerna och personen själv, hur bra och värdefull hen är och hur bra jobb hen gör.

Vår avsikt är inte att peka finger på de personer som inte har behörighet eller på de kommuner som inte lyckas anställa behörig personal. Däremot vill vi visa hur situationen ser ut och vilka behov det finns av utbildning inom branschen. Vi vill också se vilka regioner som har svårt att rekrytera och analysera vad det kan bero på. I en del av Sydkustens medlemskommuner har det länge funnits ett stort behov av kompetent personal. Då de inte hittar behörig personal måste dessa kommuner fylla på med vad de hittar. Det blir inte lättare att hitta bra ersättare då en kommun från förut har 20-30 % obehöriga i personalstyrkan.

Flera studier låter förstå att småbarnspedagogikens kvalitet hänger samman med personalens pedagogiska kompetens och medvetenhet. En hög utbildningsnivå ger förutsättningar för personalen att utveckla pedagogiska relationer av hög kvalitet. En utbildad personal kan erbjuda en stimulerande, dialogisk och empatisk småbarnspedagogik för barn, som också har positiv inverkan på barnens utveckling. Den kanske viktigaste kvalitetsaspekten för småbarnspedagogiken är de pedagogiska relationerna mellan personal och barn. För att utveckla dessa relationer behövs en hög utbildningsnivå men också regelbunden kompetensutveckling.

Utbildningsnivån hos personalen är relevant för den professionella självständigheten, för reflektionsförmågan och för förståelsen av småbarnspedagogikens uppgift. Personalens förhållningssätt till sitt yrke, där utbildningsnivån ingår som en beståndsdel, har ett signifikant samband med kvaliteten på deras interaktion med barnen, speciellt gäller det stödet till barns kognitiva utveckling. En kompetent personal med hög pedagogisk medvetenhet kan göra tydligare val när det gäller verksamhetens innehåll och utveckling av goda pedagogiska relationer. Den pedagogiska medvetenheten hos personalen är i slutändan det som skiljer verksamheter med låg till god kvalitet från dem som har en hög kvalitet. Det här är också ett argument för en likvärdig småbarnspedagogik.

Av de här anledningarna ser jag det som viktigt att vi inom småbarnspedagogiken har en behörig personal och det är viktigt att vi följer med hur personalsituationen förändras och utvecklar sig.

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
+358 (0)50 348 4525