Vad gör Sydkusten egentligen?

05.11.2020 kl. 08:06
- Var jobbar du?
- På Sydkustens landskapsförbund
- ??? Alltså vad?

- Vad gör ni då på Sydkusten? Håller ni på med markplanering som Nylands förbund?

Den här diskussionen har jag fört några gånger sedan jag började på Sydkustens landskapsförbund. Samtidigt stöter jag på flera personer som lyser upp när jag nämner ordet Sydkusten för de känner igen den verksamhet som vi har. Så vad gör vi då egentligen?

Sydkustens syfte är att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena på verksamhetsområdet. Vårt verksamhetsområde utgörs främst av de 16 kommuner i Nyland och Åboland som är medlemmar i Sydkustens landskapsförbund, men en del av verksamheten riktar sig också till hela Svenskfinland.

Där det finns frågor om utbildning och kultur på svenska och där vi kan bidra till att höja nivån, öka tillgängligheten, väcka diskussion och sammanföra olika parter, ja där finns vi. På gräsrotsnivå och på nationell nivå.

Det handlar om att vi är aktivt med och arbetar för att det ska finnas tillräckligt med behörig personal inom småbarnspedagogiken och utbildningen på svenska. Gäller det frågor om daghemspersonal, lärarutbildning, studiehandledare, tillgång till svenskspråkigt material – då försöker vi tillsammans med olika aktörer hitta lösningar som håller på lång sikt. Runt vårt bord samlas kommuner, utbildningsanordnare, finansiärer och olika organisationer i syfte att komma vidare.

Vi tar oss an projekt som stöder den språkliga utvecklingen hos barn och unga. Våra läsambassadörer arbetar med daghem och skolor för att öka intresset för läsning och projektet Skrivande Skola som Svenska modersmålslärarföreningen i Finland har i samarbete med oss får lärare verktyg för att utveckla skrivpedagogiken. Vi har en bibliotekarie på nätet som hjälper alla elever och lärare som lånar böcker från e-biblioteket Ebban.

Vi ger barn och unga möjlighet att utveckla sina konstnärliga färdigheter då det kommer till ordkonst och att uttrycka sig kreativt. Vi ger också ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamheten en arena för diskussion och utveckling, fortbildning och material.

Samtidigt lyfter vi upp kulturen i olika former. I samarbete med våra medlemskommuner och många olika aktörer ger vi stärker och utvecklar vi kulturen i lokalsamhället. Vi vill väcka intresset för kultur och göra det till en naturlig del av allas vardag.

Där ingen annan organisation är en självklar bevakare eller utförare, där finns vi som brobyggare och samarbetspart och initierar och stöder utveckling till det bästa på svenska inom utbildning och kultur. Vi kompletterar det offentliga och det privata.

Vi håller inte på med markplanering, men vi håller på med planering av det som ska stärka tillgången till kultur och utbildning på svenska.
 

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand@sydkusten.fi


PS. Allt detta är möjligt tack vare finansiering från fonder och stiftelser, medlemskommunernas medlemsavgifter och statliga bidrag. Mera om vår verksamhet kan du läsa i årsrapporten för 2019.