Sydkustens riksdagsvalsprogram

Inför riksdagsvalet och kommande regeringsbildning önskar Sydkustens landskapsförbund ta upp några viktiga frågor gällande utbildning, kultur och fritid på svenska och som vi hoppas att lyfts fram i stundande riksdagsval.

Vid Sydkustens landskapsförbund r.f. arbetar vi med att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena.

Vi vill med detta riksdagsvalsprogram lyfta fram några frågor av särskild vikt inom våra påverkningsområden: utbildning, kultur och fritid på svenska. Inför nästa riksdags- och regeringsperiod är vi i synnerhet oroade över de försämrade läs- och skrivkunskaperna, barns och ungas psykiska illamående, samt personalbristen inom utbildningssektorn som helhet och elevvården.

Som en intressebevakare inom utbildning och kultur på svenska är det viktigt för oss att nationalspråksstrategin används och implementeras. I enlighet med vårt uppdrag har Sydkustens landskapsförbund därför ställt upp följande mål i riksdagsvalsprogrammet: 1) en högklassig lärstig; 2) en levande kultursektor; 3) en meningsfull fritid; samt 4) nationalspråkstrategins implementering.

En högklassig lärstig innebär tillräcklig och behörig personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och andra stadiet. Det behövs ökade satsningar på att stärka attraktionskraften till ett arbete inom småbarnspedagogiken och det behövs en tryggad eftermiddagsverksamhet för barn i de lägre åldersklasserna. Likaväl behövs en säkerställd tillgång till läromedel på svenska och ökade satsningar på läs- och skrivfrämjande samt ett långsiktigt stärkande av medborgarnas multilitteracitet.

En levande kultursektor på svenska behöver ekonomiska satsningar på samarbete mellan staten, kommunen och kulturfältet. Det behövs en mångfald och bredd i kulturutbudet och en likvärdig och jämställd tillgång till kultur och konst. Den grundläggande konstundervisningen bör arrangeras på lika villkor för barn och unga och det behövs satsningar på utbildningen inom olika kulturbranscher för att garantera kvaliteten inom den grundläggande konstundervisningen.

En meningsfull fritid på svenska för barn och unga kan nås genom en tillgänglig och bred fritidsverksamhet och genom att det finns utrymmen tillgängliga för organiserad verksamhet. Det behövs en fritidsverksamhet av hög kvalitet och en fortsatt utveckling av Finlandsmodellen. Därtill vill Sydkustens landskapsförbund se utvidgade satsningar på ordkonstverksamhet och andra konstformer.