Bild på ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin

Dags att tacka!

18.04.2023 kl. 10:35
Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska. Utöver trygga och kärleksfulla familjeförhållanden hör de här till något av det viktigaste i ett barns eller en ungdoms vardag.
Högklassig utbildning, livskraftig kultur, meningsfull fritid och det här på svenska är också det Sydkusten valt att betona i sin verksamhet. Prioriteringarna är dessutom kanske ännu mer relevanta nu än de varit tidigare eftersom kommunernas ansvarsområden ändrats då de nya välfärdsområdenas verksamhet dragit igång. För mig har de här prioriteringarna varit väldigt viktiga under de åren jag fungerat som ordförande för Sydkusten och jag hoppas att de här frågorna kommer att vara synliga i regeringsprogrammet, som snart börjar ta form. Det vill säga frågor som främjar den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, skrivningar som stärker den svenskspråkiga utbildningspolitiken samt främjar de svenskspråkiga kultursträvandena.


Det behövs en högklassig lärstig. Det innebär att det måste finnas tillräckligt med behörig personal inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. En högklassig lärstig ska säkerställa tillgång till läromedel på svenska och trygga eftermiddagsverksamhet för barn i de lägre åldersklasserna. Framöver behövs också satsningar på läs- och skrivfrämjande samt ett långsiktigt stärkande av medborgarnas multilitteracitet.


Det behövs en levande kultursektor på svenska. Det ska finnas en mångfald och bredd i kulturutbudet och en likvärdig tillgång till kultur och konst. Den grundläggande konstundervisningen bör arrangeras på lika villkor för barn och unga. För att garantera kvaliteten inom den grundläggande utbildningen behövs också satsningar på utbildningen inom olika kulturbranscher.


Jag vill se en meningsfull fritid på svenska för barn och unga. Det här kan nås genom en tillgänglig och bred fritidsverksamhet och genom att det finns utrymmen tillgängliga för organiserad verksamhet. Fritidsverksamheten ska ha en hög kvalitet och det behövs en fortsatt utveckling av hobbygarantin. Därtill är det viktigt att nationalspråksstrategin används och implementeras under nästa regeringsperiod.


För min del är det ändå dags att ge över stafettpinnen till någon annan och tacka för att jag de senaste åren fått arbeta med de här viktiga frågorna. Sydkustens årsmöte kommer den här veckan att välja en ny ordförande och jag ställer mig inte längre till förfogande. Istället kommer jag att tillbringa mer tid tillsammans med min familj, inte minst mitt nyfödda barn. Jag är säker på att Sydkusten fortsättningsvis kommer att arbeta med frågorna jag tangerar ovan och att även mitt barn ska kunna garanteras högklassig utbildning, livskraftig kultur, en meningsfull fritid och allt det här också på svenska.


Tack till Sydkustens medlemskommuner, samarbetsparter, finansiärer, förtroendevalda och personal för gott samarbete under de senaste åren.


Silja Borgarsdóttir Sandelin

Ordförande

 
Silja Borgarsdóttir Sandelin