Ett barn som sitter och skriver med penna och papper.

Utlåtande om utbildningspolitisk redogörelse

22.01.2021 kl. 10:00
Sydkustens landskapsförbund har lämnat in ett utlåtande med anledning av utkastet till regeringens utbildningspolitiska redogörelse. Speciellt betonas personaltillgång och svenska särlösningar inom utbildning och grundläggande konstundervisning.

Redogörelsen innehåller långsiktiga åtgärder för att höja utbildnings- och kompetensnivån i Finland, stärka jämlikheten i utbildningen och minska skillnaderna i lärandet. Sydkusten understryker i sitt utlåtande vikten av att även konkretisera åtgärderna som strävar efter att säkerställa tillgången på personal.

Sydkusten föreslår även att morgon- och eftermiddagsverksamhet tas med i redogörelsen, eftersom denna på många sätt stöder de mål som ställs upp. Därutöver anser Sydkusten att det bör inrättas en svenskspråkig enhet för utbildning vid undervisnings- och kulturministeriet för att säkerställa en högklassig och genomslagskraftig utbildning på svenska också i framtiden.

Sydkusten har i utlåtandet lyft fram bland annat följande:

- Småbarnspedagogikens kvalitet hänger samman med personalens pedagogiska kompetens och medvetenhet. Personalens utbildningsnivå och möjlighet att delta i fortbildning är viktiga villkor för en jämlik småbarnspedagogik. Bristen på behörig personal leder till att kvalitet och jämlikhet inte uppfylls.

- Det är ytterst viktigt att representanter från andra stadiet är med då man bestämmer om resurser och riktlinjer. Speciellt ur svensk synvinkel bör man hitta särlösningar som garanterar yrkespersonal på svenska också i framtiden.

- För att kunna höja inlärningsresultaten och minska på skillnaderna i lärandet är det av avgörande betydelse med satsningar på läs- och skrivkunnighet. Varje barn och ung människa har rätt till läs- och skrivkunnighet, som bär vidare in i arbetsliv och ett aktivt medborgarskap.

- Man bör lyfta fram åtgärder som är inriktade på att höja attraktionen och meningsfullheten för att utbilda sig inom småbarnspedagogik och utbildning. Det behövs också åtgärder för att förbättra arbetsförhållanden och höja motivationen bland personalen.

- För att säkra tillgången på studiehandledare behövs flexibla lösningar för behörighetsgivande studier samt vidareutbildning.

- Tillgängligheten på fler konstformer på båda språken bör stödas. De svenskspråkiga barnen ska ha samma rättigheter att ta del av konstfostran på sitt modersmål. Vid utvecklingen av Finlandsmodellen bör samarbetet med den grundläggande konstundervisningen förstärkas lokalt.

- Morgon- och eftermiddagsverksamheten nämns inte i statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. Det finns vägande skäl att ta med morgon- och eftermiddagsverksamheten eftersom den har en betydande roll i att stöda småbarnspedagogiken, förskolan, skolan och hemmen i deras fostrande arbete.

- Vid utvecklingen av skolans verksamhet att få in mera hobbyverksamhet är det viktigt med samarbete mellan skola, eftis och lokala producenter av hobbyverksamhet.

Ser man på den svenskspråkiga utbildningen i sin helhet är det viktigt att det finns tjänstemän som har ett ansvar, ett kunnande och ett förstående för den svenska utbildningen, för dess sakförhållanden och särdrag. För att säkerställa en högklassig och genomslagskraftig utbildning på svenska också i framtiden bör det inrättas en svenskspråkig enhet för utbildning vid undervisnings- och kulturministeriet.


Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi