Sociala färdigheter behöver tränas

14.02.2019 kl. 10:39
Det talas mycket om psykisk ohälsa, mobbning och känsla av ensamhet bland barn och unga. Sydkustens och Folkhälsans kurser ”Trygga relationer på eftis” fokuserade på problematiken och på mobbningsförebyggande arbete.

Det är allas ansvar att öka barnens välmående och förebygga mobbning och det kan vi göra med hjälp av samarbete och gemensamma verktyg. Det viktigaste sättet att förebygga mobbning på är att skapa en gruppkänsla där alla barn upplever att de är trygga och att de kan ta upp problemen när de uppkommer. Att det finns vuxna som lyssnar, tar barnen på allvar och agerar.

Eftisverksamhetens uppdrag är att skapa en trygg och meningsfull eftermiddag för de yngsta barnen i skolan. Verksamheten bygger på att stärka och utveckla barnens sociala färdigheter, kompisrelationer och förmåga att fungera i grupp. Välmående, trygghet, självkänsla, glädjen att lyckas samt konflikthantering är centrala i både undervisningen i skolan och i friare lärmiljöer som eftis- och klubbverksamheten. Eftisverksamheten lotsar barnen i den sociala utvecklingen!
 

Många barn känner sig ensamma


Lärare och vuxna uppmärksammar i regel framgång då det gäller akademiska färdigheter men dessvärre inte då det gäller sociala färdigheter. Barn behöver få träna sociala färdigheter lika väl som att träna matematik, fotboll eller läsning för att bli bra på det. Utbildningsstyrelsens senaste uppföljning av eftisverksamheten visade att ca 7% av barnen känner sig ensamma. Enligt uppföljningen önskade många föräldrar att man skulle ingripa i mobbning och jobba mera med att stärka kamratrelationerna och gemenskapen bland barnen. Det finns ett klart behov av att ytterligare stärka eftispersonalens kompetens i dessa frågor.

För att svara på behovet har Sydkustens tillsammans med Folkhälsan ordnat kursen ”Trygga relationer på eftis” på sex olika orter i hela Svenskfinland under de senaste veckorna. Kurserna har nått över 160 eftisledare vilket är nästan en tredjedel av alla svenskspråkiga eftisledare i landet. Det stora deltagarantalet visar på ett klart behov och intresse av att få mera kunskap och redskap i att jobba mobbningsförebyggande och stärka barnens sociala färdigheter.
 

Mångprofessionellt arbete behövs


Enligt Sydkustens kartläggningar av eftisverksamheten finns också ett stort behov att förbättra samverkan mellan eftis, skola och förskola. Eftis- och klubbverksamheten borde starkare involveras i de nationella programmen som Kiva skola och vara delaktiga i skolans handlingsplaner mot mobbing. Eftispersonalen behöver också stöd från skolan, speciellt av sakkunniga som kuratorer och speciallärare för att arbeta förebyggande men också uppmärksamma och åtgärda problemsituationer. Ett mångprofessionellt samarbete tryggar utvecklingen och kvaliteten, ökar kunskapen om barnet och gör det mycket lättare att känna igen behov och brister. Det är viktigt att personal ser både det enskilda barnet och gruppens dynamik och kan arbeta förebyggande för att undvika mobbning och ensamhet.

Att ha fungerande kamratrelationer och att känna sig sedd har stor inverkan på vårt välmående och livskvalitet. Idag, på alla hjärtans dag, fokuserar vi mer på saker som borde vara självklara alla dagar, att hälsa på alla, visa respekt, uppmuntra, låta alla vara med, trösta den som är ledsen och inte lämna någon ensam. Önskar alla en riktigt fin alla hjärtans dag!

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi


Radio Vega Österbotten gjorde ett inslag med mig och Sara Storm, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete på Folkhälsan. Intervjun gjordes i samband med kurserna som hölls förra veckan i Vasa och Jakobstad.

Lyssna här:
https://arenan.yle.fi/1-50067117

 

 

 

Monica Martens-Seppelin